PODMIENKY POUŽÍVANIA

POSLEDNÁ ZMENA: september 2022

SKÔR NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vlastníkom URL tejto webovej lokality sk.costacoffee.com (ďalej len webová lokalita alebo lokalita) je spoločnosť Costa Limited, registrovaná v Anglicku a Walese s identifikátorom IČO 01270695, so sídlom na adrese Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, s IČ DPH GB 310031975.

Túto webovú lokalitu v Slovenskej republike spravuje spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., pôsobiaca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. (ďalej len my, nás alebo náš a ich príslušné gramatické tvary).

Označením Vy alebo Váš myslíme Vás, osobu, ktorá má prístup alebo používa našu webovú lokalitu.

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., pôsobiaca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., je spoločnosť registrovaná v Slovenskej republike s identifikátorom IČO 50 252 160, so sídlom na adrese Kalinčiakova 33, 831 04, Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3293/B.

Kontaktovať nás môžete nasledujúcimi spôsobmi:

· poslať e-mail na adresu: milan.baka@cchellenic.com

· zavolať na telefónne číslo: +420 774 878 547

Každým použitím našej webovej lokality akceptujete tieto podmienky používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak nesúhlasíte s našimi podmienkami používania, nesmiete používať našu webovú lokalitu. Odporúčame Vám vytlačiť si tieto podmienky používania pre Vašu budúcu potrebu.

Tieto podmienky používania súvisia s ďalšími zásadami používania, ktoré tiež platia pre Vaše používanie našej lokality:

· Our Privacy Policy (Zásady ochrany osobných údajov)

· Our Cookie Policy (Zásady používania súborov cookie)

Tieto podmienky môžeme priebežne aktualizovať. Túto stránku pravidelne navštevujte, aby ste vedeli o všetkých zmenách vždy, keď navštívite našu webovú lokalitu. Dátum poslednej aktualizácie týchto podmienok používania zistíte pohľadom na políčko POSLEDNÁ ZMENA hore. Vždy, keď navštívite našu webovú lokalitu, potvrdzujete, že súhlasíte s jej používaním podľa aktuálnej verzie našich podmienok.

Našu webovú lokalitu môžeme priebežne aktualizovať z dôvodu zmien v našich produktoch a aby sme našim používateľom poskytovali tú najlepšiu možnú skúsenosť s relevantným obsahom. Potvrdzujete, že súhlasíte s tým, aby sa forma a povaha obsahu našej webovej lokality zmenili bez predchádzajúceho oznámenia. Hoci sa primerane snažíme aktualizovať informácie na našej lokalite, neposkytujeme žiadne vyjadrenia, záruky ani ubezpečenia, či už priame alebo nepriame, že obsah na našej webovej lokalite je presný, úplný či aktuálny.

 1. Táto webová lokalita je k dispozícii bezplatne. Nezaručujeme, že naša lokalita alebo akýkoľvek jej obsah budú prístupné vždy či bez prerušenia.Prístup na našu lokalitu je dočasne povolený. Dostupnosť celej lokality alebo jej časti môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť z obchodných či technických dôvodov. Nenesieme voči Vám žiadnu zodpovednosť za to, ak naša lokalita nebude z akéhokoľvek dôvodu v akomkoľvek čase dostupná. Budeme sa snažiť včas Vám oznámiť akékoľvek pozastavenie alebo zrušenie.

 2. Vy sám ste zodpovedný za vykonanie všetkých pre Vás nevyhnutných krokov, aby ste mali prístup na našu lokalitu. Ste tiež zodpovedný za to, že všetky osoby, ktoré navštívia našu lokalitu cez Vaše internetové pripojenie, budú oboznámené s podmienkami používania a budú ich dodržiavať.

 3. Naša webová lokalita a jej obsah sú k dispozícii len s cieľom poskytovať všeobecné informácie. Ich zámerom nie je poskytnúť Vám radu, ktorej sa musíte držať.

 1. Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na práva ku všetkému duševnému vlastníctvu na našej webovej lokalite a materiály publikované na nej. Tieto diela sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv a dohodami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

 2. Musíte predpokladať, že autorské právo sa týka všetkého, čo vidíte a čítate na našej lokalite. Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, obrázky a obsah na našej webovej lokalite si môžete pozerať a používať len na Vaše osobné, nekomerčné účely. Bez povolenia od nás alebo našich poskytovateľov licencií nesmiete žiadne obrázky ani obsah na našej lokalite kopírovať, rozmnožovať, znovu publikovať, nahrať, znovu zverejniť, upraviť, previesť, distribuovať ani inak použiť na komerčné účely. Každé nepovolené použitie obrázkov a obsahu môže porušiť práva duševného vlastníctva a ochrany súkromia, ako aj predpisy a smernice o elektronickej komunikácii. Nevieme dať nijaký prísľub, že Vaše použitie materiálov zobrazených na našej lokalite neporuší práva tretích strán.

 3. Upozorňujeme, že nepovolené použitie našej webovej lokality a jej obsahu (okrem iného vrátane softvéru dostupného prostredníctvom našej lokality) môže v niektorých jurisdikciách vyústiť do peňažnej náhrady škôd a iných civilných sankcií a trestného postihu, okrem iného vrátane porušenia autorských práv.

 4. Všetka komunikácia a všetky materiály, ktoré nám pošlete cez našu lokalitu elektronickou poštou alebo iným spôsobom, budú považované za vlastnícky nechránené a neutajené. Myšlienky, návrhy, predstavy, dizajny, know-how a iné informácie obsiahnuté v takej komunikácii alebo materiáloch môžeme slobodne publikovať, zobraziť, zverejniť, distribuovať alebo inak použiť na akýkoľvek účel, okrem iného na náš rozvoj, našu výrobu, reklamu a marketing náš alebo našich výrobkov.

 1. Na našej lokalite môžeme vytvoriť možnosti, aby ste mohli svoj obsah zdieľať s nami a inými používateľmi našej lokality. Zdieľaním obsahu prostredníctvom našej webovej lokality sa Váš obsah môže stať verejne prístupným.

 2. Súhlasíte, že na všetok svoj obsah, ktorý zdieľate cez našu lokalitu, máte všetky potrebné práva na udelenie týchto licencií a že taký obsah je v súlade so všetkými príslušnými právami, pravidlami a nariadeniami a nijak neporušuje autorské práva, obchodné značky, obchodné tajomstvo, práva duševného vlastníctva a ochrany súkromia alebo iné práva akejkoľvek tretej strany a neobsahuje vírusy ani malvér.

 3. Upozorňujeme, že nežiadame ani nevyzývame na posielanie obsahu s myšlienkami či návrhmi týkajúcimi sa našej webovej lokality, nášho podnikania ani našich pridružených subjektov. Ak nám pošlete nejaké myšlienky alebo návrhy bez ohľadu na tému, my ani naše pridružené subjekty nebudeme mať k nim žiadne záväzky a budeme ich môcť použiť na akýkoľvek účel.

9.1 Našu webovú lokalitu môžete používať len na zákonný účel. Nesmiete:

 • 9.1.1 našu lokalitu použiť žiadnym spôsobom, ktorý by porušil tieto podmienky používania, platné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné zákony či smernice;

 • 9.1.2 konať tak, aby ste poškodili, prerušili alebo inak zasiahli do chodu tejto lokality alebo do zariadenia, siete či softvéru súvisiaceho s prevádzkou tejto lokality;

 • 9.1.3 zneužiť túto lokalitu alebo vedome ju infikovať vírusmi, trójskymi koňmi, parazitnými programami, logickými bombami, spajvérom, inými počítačovými kódmi, súbormi či programami, ktoré sú škodlivé alebo invazívne, alebo majú poškodiť či ukradnúť fungovanie hardvéru, softvéru alebo zariadenia, alebo monitorovať jeho používanie;

 • 9.1.4 sa pokúsiť získať neautorizovaný prístup na našu webovú lokalitu, server, na ktorom je uložená, alebo akýkoľvek iný server, počítač či databázu prepojenú na našu lokalitu;

 • 9.1.5 zaútočiť na našu lokalitu cez odmietnutie služby alebo cez distribuované odmietnutie služby;

 • 9.1.6 obmedziť prístup alebo zabrániť prístupu žiadnej osobe používajúcej našu webovú lokalitu (vrátane hekovania či znemožnenia čitateľnosti našej lokality);

 • 9.1.7 reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predať, znovu predať alebo inak zneužiť na akýkoľvek komerčný účel nijakú časť, použitie či prístup na našu lokalitu;

 • 9.1.8 meniť, upravovať, prekladať, spätne dešifrovať alebo rozložiť žiadnu časť našej lokality okrem výslovného povolenia podľa príslušného zákona;

 • 9.1.9 odstrániť copyright, obchodnú značku či iné označenie vlastníckych práv z našej lokality alebo z materiálov pochádzajúcich z nej;

 • 9.1.10 prispôsobiť ani reflektovať žiadnu časť našej lokality bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu;

 • 9.1.11 vytvárať databázu systematickým sťahovaním a ukladaním celého obsahu – alebo jeho časti – prístupného na našej lokalite;

 • 9.1.12 použiť robota, pavúka, aplikáciu na vyhľadávanie/získavanie ani iný manuálny či automatický nástroj na vyhľadávanie, zaznamenanie, zozbieranie, „dolovanie“ údajov, alebo iným spôsobom reprodukovať či obísť navigačnú štruktúru alebo zobrazenie našej lokality bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu;

 • 9.1.13 publikovať žiadnu nevyžiadanú či neautorizovanú reklamu, propagačné materiály, nevyžiadaný e-mail, spam, reťazovú písomnosť, pyramídovú schému, investičnú príležitosť či inú formu obchodných ponúk;

 • 9.1.14 publikovať žiadnu nevyžiadanú či neautorizovanú reklamu, propagačné materiály, nevyžiadaný e-mail, spam, reťazovú písomnosť, pyramídovú schému, investičnú príležitosť či inú formu obchodných ponúk;

9.2 Navyše pri používaní našej lokality a/alebo zdieľaní obsahu s nami je zakázané zverejňovať príspevky, ktorých obsah:

 • 9.2.1 je voči niekomu hanlivý;

 • 9.2.2 je obscénny, urážlivý, nenávistný alebo poburujúci;

 • 9.2.3 niekoho šikanuje, uráža alebo zastrašuje;

 • 9.2.4 propaguje sexuálne explicitný materiál;

 • 9.2.5 propaguje násilie;

 • 9.2.6 propaguje diskrimináciu založenú (okrem iného) na rase, pohlaví, náboženstve, národnosti, postihnutí, sexuálnej orientácii alebo veku;

 • 9.2.7 porušuje práva tretej strany vrátane (okrem iného) autorského práva, obchodných značiek, patentov, obchodného tajomstva, práva na publicitu, práva na súkromie a morálneho práva;

 • 9.2.8 propaguje alebo podporuje terorizmus či ilegálne aktivity alebo antisociálne správanie;

 • 9.2.9 zastrašuje, zneužíva, obťažuje, rozrušuje alebo znepokojuje inú osobu;

 • 9.2.10 je nepravdivý, zavádzajúci alebo uvádza do omylu inú osobu;

 • 9.2.11 sa vydáva za inú osobu alebo falošne označuje Vašu identitu či spojenie s akoukoľvek inou osobou;

 • 9.2.12 obsahuje osobné údaje inej osoby alebo dôverné informácie týkajúce sa iných ľudí;

 • 9.2.13 obsahuje reklamu alebo propaguje služby či webové prepojenia na iné webové lokality;

 • 9.2.14 propaguje politickú agendu.

9.3 Také porušovanie môžeme nahlásiť príslušným zodpovedným orgánom, pričom s nimi budeme plne spolupracovať, rovnako ako aj pri otázkach zo strany súdu či nariadení odhaliť vašu identitu. Vyhradzujeme si právo riadiť alebo odstrániť akýkoľvek obsah či materiály, alebo odstrániť prepojenia, kedykoľvek to uznáme za vhodné.

9.4 Hoci môžeme monitorovať a riadiť obsah či materiály poslané cez našu webovú lokalitu, nemáme žiadnu povinnosť tak robiť a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nič v obsahu vytváranom používateľmi vrátane (okrem iného) chyby, očierňovania, omylu, klamstva, obscénnosti, nadávok, diskriminácie či nepresnosti.

9.5 Nezaručujeme, že naša webová lokalita je úplne bezpečná, čo sa týka odpočúvania a vírusov. Vy sám ste zodpovedný za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy, ktoré používate na prístup na našu lokalitu. Zároveň Vám odporúčame používať vlastnú vírusovú ochranu.

Vaše osobné údaje budeme používať, ako je uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov – Privacy Policy.

 • Hoci sa primerane snažíme aktualizovať informácie na našej lokalite, neposkytujeme žiadne vyjadrenia, záruky ani ubezpečenia, či už priame alebo nepriame, že obsah tretej strany na našej webovej lokalite je presný, úplný alebo aktuálny, bezpečný, kde máme vyslovenú vedomosť o obsahu tretej strany na našej lokalite, ktorý porušuje práva tretej strany.

 • Ak naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky alebo zdroje prevádzkované tretími stranami, majú tieto odkazy len informačný charakter. Nad obsahom, ochranou osobných údajov, bezpečnosťou alebo praktikami webových lokalít tretích strán nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. Tieto prepojenia Vám poskytujeme len pre Vaše uľahčenie, ale nevyjadrujeme tým ich spoľahlivosť ani naše schválenie obsahu na stránkach tretích strán. Stránky tretích strán a ich zdroje používate na vlastné riziko.

 • Náš obsah sa môže dostať na YouTube alebo iné platformy sociálnych médií. Tieto platformy majú vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov odlišné od našich. Nad obsahom, ochranou osobných údajov, bezpečnosťou alebo praktikami YouTube alebo iných platforiem sociálnych médií nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

12.1 Nič z uvedeného v týchto podmienkach používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:

 • 12.1.1 smrť alebo poranenie spôsobené naším zanedbaním;

 • 12.1.2 podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie;

 • 12.1.3 akúkoľvek záležitosť, v súvislosti s ktorou by bolo pre nás nezákonné vylúčiť či obmedziť našu zodpovednosť.

12.2 Nič uvedené v týchto podmienkach používania neovplyvní Vaše zákonné nároky. Poradiť sa o svojich zákonných právach môžete v najbližšej poradni pre občanov alebo s advokátom.

12.3 Súhlasíte, že našu webovú lokalitu ani žiaden obsah na nej nebudete používať na komerčné či podnikateľské účely a že voči Vám nenesieme zodpovednosť

12.4 Naša celková zodpovednosť voči Vám za akúkoľvek stratu či škodu súvisiacu s týmito podmienkami používania, či už prostredníctvom zmluvy (vrátane náhrady škody), sporu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, bude maximálne 100 €.

A máte nejaké otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našej webovej lokality či týchto podmienok používania, kontaktujte nás jednou z možností uvedených v bode ‎1.

Po uplynutí lehoty v predchádzajúcom oznámení Vám môžeme kedykoľvek z právoplatného dôvodu zrušiť prístup na našu webovú lokalitu alebo možnosť používať ju, alebo jej časť, hlavne ak porušíte tieto podmienky používania. Po takom zrušení sa Vaše právo mať prístup alebo používať našu lokalitu okamžite končí. Zrušenie Vášho prístupu alebo používania našej lokality z právoplatného dôvodu nadobúda účinnosť bez predchádzajúceho oznámenia hlavne, ak: a) materiálne porušíte tieto podmienky používania, najmä body ‎7, ‎8 a ‎9, alebo b) ak je Vaše používanie našej lokality v rozpore s príslušnými zákonmi. Zrušenie Vášho prístupu alebo používania našej lokality neovplyvní zákonné práva či záväzky žiadnej strany.

Ak sa akékoľvek ustanovenie, v celku alebo sčasti, bude považovať za nezákonné, neplatné či inak nevymáhateľné, potom toto ustanovenie alebo jeho časť budú oddelené od zvyšku týchto podmienok a neovplyvnia platnosť a vymožiteľnosť zostávajúcich ustanovení.

Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si plnili ktorýkoľvek zo svojich záväzkov podľa týchto podmienok používania, alebo ak sa voči Vám nebudeme domáhať našich práv, alebo ak sa ich budeme domáhať oneskorene, neznamená to, že sa vzdávame našich práv voči Vám, ani to, že si nemusíte plniť tieto svoje záväzky. Ak sa rozhodneme odpustiť Vám neplnenie záväzkov, oznámime Vám to výhradne písomne, pričom to nebude znamenať, že Vám automaticky odpúšťame prípadné ďalšie neplnenie záväzkov.

 • Tieto podmienky budú upravovať zákony Slovenskej republiky. To znamená, že Váš prístup, používanie našej webovej lokality a akýkoľvek spor či nárok vyplývajúce z alebo týkajúce sa toho (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť právom Slovenskej republiky.

 • Ak ste rezidentom Spojeného kráľovstva alebo Európskej únie a my presmerujeme túto webovú lokalitu (a/alebo budeme vykonávať naše komerčné či pracovné aktivity týkajúce sa tejto lokality) do krajiny, ktorej ste rezidentom, budete mať prospech z akéhokoľvek záväzného ustanovenia zákona krajiny, kde ste rezidentom. Nič v týchto podmienkach používania vrátane bodu ‎17.1 neovplyvní Vaše právo ako spotrebiteľa spoliehať sa na také záväzné ustanovenia miestneho zákona.

Ak ste spotrebiteľ s trvalým pobytom v Európskej únii a chcete mať viac informácií o riešení sporov online, kliknite na tento link Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento link sa poskytuje na informačné účely, ako to požaduje nariadenie (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady. Nie sme povinní a ani sa nezúčastňujeme na riešení sporov online.